COV West-Vlaanderen

Christelijk Onderwijzersverbond

Je kan je inschrijven voor de infodagen eind augustus 2022.

Welkom op de website van
COV West-Vlaanderen.

 
Met deze website willen we:
  • dat je ons beter leert kennen: onze structuren, standpunten, services en diensten
  • je basisinformatie verstrekken over aspecten van de sociale wetgeving en arbeidsrecht
  • je online diensten aanbieden via onze e-services
  • inschrijven voor vormingsdagen en andere activiteiten

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld om via deze site lid te worden, je in te schrijven voor een vormingsdag,...), verbinden wij ons ertoe die gegevens te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gegevens in verband met vakbondslidmaatschap worden door die wetgeving als 'gevoelig' beschouwd. Dit heeft als gevolg dat we die gegevens in géén geval zullen overmaken aan derden, zoals werkgevers, politieke partijen of bewegingen, andere verenigingen van welk soort ook, marketingdiensten, enz… Al onze personeelsleden hebben een discretieverbintenis aangegaan betreffende het gebruik van die gegevens.
We hebben veel zorg besteed aan de beveiliging van ons informaticasysteem. In overeenstemming met  de wet, heb je recht op toegang tot jouw gegevens, en heb je het recht gebeurlijke fouten te laten rechtzetten.
Voor COV West-Vlaanderen kan je dit recht op de volgende manier laten gelden:
  • het verzoek tot inzage kan schriftelijk gesteld worden ter plaatse, via de post of via een telecommunicatiemiddel. De aanvraag moet op datum en ondertekend zijn, en vergezeld van een bewijs van identiteit (bijv. een fotokopie van de identiteitskaart);
  • je kan jouw persoonsgegevens opvragen volgens de aangegeven procedure op de zetel van jouw verbond of bij de beroepscentrale waarbij je bent aangesloten;
  • COV West-Vlaanderen moet binnen de 45 dagen na ontvangst van jouw verzoek tot inzage antwoorden. Bij een verzoek tot verbetering van bepaalde gegevens moet je binnen de maand een antwoord krijgen.
Indien je met ons contact opneemt om een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, vergoeding bestaanszekerheid of syndicale premie in te dienen, of een klacht neer te leggen inzake arbeid, sociale zekerheid of andere velden waarvoor we instaan, zullen we andere informatie moeten verzamelen en verwerken. Vanzelfsprekend gebeurt die verwerking niet alleen in overeenstemming met de privacywetgeving, maar ook in overeenstemming met  de beginselen van het beroepsgeheim, zoals door de strafwet gewaarborgd.

Aansprakelijkheid

We besteden steeds veel zorg aan de opmaak van de informatie die je op deze site vindt. Niettemin gaat het steeds om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing vindt in alle bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.
De informatie op deze website  is dus te nemen als eerste advies. Ze  heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die je krijgt in onze dienstencentra, onze diensten arbeidsrecht, onze beroepscentrales, enz… Daarom nemen we geen juridische verantwoordelijkheid op voor mogelijke fouten of misverstanden die uit het gebruik van deze informatie zouden ontstaan. Daarentegen houden we graag rekening met de kritieken of suggesties die je ons wil overmaken.
Het spreekt overigens voor zich dat deze beperking van aansprakelijkheid niet speelt voor de eigenlijke werking van onze diensten, hetzij onze administratieve diensten die instaan voor de uitbetaling van sociale uitkeringen, hetzij onze diensten rechtsbijstand.
Onze website kan links bevatten naar andere sites, waarover we geen controle hebben. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze sites beschikbaar zijn, of dat de inhoud ervan juist en volledig is. We kunnen terzake geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De algemene informatie die voor iedereen toegankelijk is kan je gratis raadplegen. Dit geldt eveneens voor de informatie waartoe je toegang hebt indien je lid bent van het COV. Je kan ze gratis raadplegen, downloaden, kopiëren en afdrukken voor je persoonlijk gebruik. Je kan ze eveneens bij collega’s, vrienden of familieleden verspreiden, ervan gebruik maken in jouw syndicaal werk, in publicaties, vormingen of andere activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat je de bron citeert. Je kan deze informatie echter niet commercialiseren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het COV.

Toepasbaarheid

Deze site, en COV West-Vlaanderenin het algemeen, vallen onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtsmachten bevoegd.

Aanvullende inlichtingen

De Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel, www.privacycommission.be